GDPR

INFORMACE A PODMÍNKY O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

I. ÚVOD
Tento dokument (dále jen „Pravidla“) poskytuje zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům (dále jen „Subjekt údajů“) společnosti HV servis/studio s.r.o., se sídlem Karoliny Světlé 140, Kolín I, IČ Karoliny Světlé 140, Kolín I, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12382 (dále jen „Správce“) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících, jak předpokládá čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor apod. této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na základě výše uvedeného je Správce oprávněn předat osobní údaje Subjektu údajů následujícím subjektům, popř. kategoriím subjektů:

Osobní údaje Subjektu údajů můžou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:

III. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu údajů:

IV. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:

V. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.

VI. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle Správce pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude. Osobní údaje Subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí (tj. zemí mimo EU a EHP).

VII. PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce:

Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu či e-mailu na kontaktní údaje Správce: kuchynekolin@hvservis.cz.

Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

VIII. ZÁVĚR
Tato pravidla se použijí ve vztahu k Subjektům údajů za předpokladu, že nebude mezi třetí osobou a Správcem ujednáno jinak. Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit tyto podmínky pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na webových stránkách www.hanak-kolin.cz/o-nas/gdpr.

https://occmakeup.com/
https://slot-gacor.kc-core-dev.gcp.oreilly.com/
http://situs-slot.accounts.fcbarcelona.com/
Megasloto
https://slot88.media-b2c.quotatis.fr/
https://restorecal.org/
https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/
http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/